دکتر ایرج اکبری

دکترایرج اکبری مدیر موسسه حقوقی نسیم عدالت وهمچنین مدیر موسسه حقوق بین الملل عدالت گستر صادق .
فارغ تحصیل در رشته حقوق گرایش جزا وجرم شناسی
با نمره عالی پایان نامه ارشد ورساله دکتری (۱۸)
دارای ۱۹سال سابقه کار اجرای در واحدهای قضایی.و….
تالیف کتاب جامع نظام مدیریت استراتزیک برپایه قانون -مدیریت-نظارت.
تالیف مقاله حقوقی مطالعه جامعه شناختی پیوند کیفروقدرت با تکیه بر نظام حقوقی ایران.
تالیف مقاله تفکری در جرائم سازمان یافته وراهکارهای تحلیل آن برپایه قانون مجازات اسلامی.
عضوهیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی تهران ، ابیک قزوین ، پردیس بین الملل حقوقی ایران

درحال حاضر هیات مدیره موسسه حقوقی عدالت مومن،باهمکاری وکلای مجرب دادگستری مرکز..
اماده مشاوره حقوقی درکلیه دعوی حقوقی تخصصی وکیفری وثبتی وحقوق بین الملل.وقراردادهای تخصصی بین المللی .

تالیفات ایرج اکبری

فهرست